Detaljplanedokument

 

Lagakraftvunnen detaljplan 2009-06-12

Vid sekelskiftet gjorde Värmdö kommun en kartläggning av de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna i Betsede. Denna visade att en  stor andel av brunnarna i området hade mycket höga halter salt och nitrat i vattnet. Avloppsanläggningarna var också på många håll bristfälliga och förutsättningarna för effektiv markinfiltration av gråvatten var dåliga på grund av den bergiga terrängen.

Samtidigt hade Betsede i allt större utsträckning förvandlats från sommarstugeområde till område med permanentbostäder.

Kommunen beslutade därför att göra Betsede till det högst prioriterade förändringsområdet i Värmdö kommun vad gäller att anlägga kommunalt vatten- och avlopp. En tappstation för färskvatten anlades längst ner på Sofielundsvägen som tillfällig hjälp med vattenförsörjningen. Fastighetsägarna kunde alltså under en övergångstid hämta sitt vatten där i stället för på OK/Q8-macken och andra ställen.

Det kommunala vatten- och avloppsnätet anlades under 2002 och ligger i huvudsak i  våra vägar.

Men Värmdö kommun ansåg att varje område som försågs med kommunalt vatten och avlopp också skulle vara detaljplanerat.  Arbetet med detaljplaneringen startades 2002 med ett flertal samrådsgrupper. Förslaget till detaljplan togs fram ganska omgående och överklagades från flera håll. Efter att ha vandrat uppåt i de rättsvårdande instanserna, återförvisades förslaget på formella grunder till kommunen. Först 2009 vann detaljplanen laga kraft.

Se den genom att klicka på länken nedanför.

Lagakraftvunnen detaljplan 2009-06-12

 


 

2007 06 15 Beslut om detaljplan

Kommunfullmäktiges beslut 200706

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)