Lagregler

De lagregler som finns avseende förvaltning av samfälligheter finns i Lagen om Förvaltning av Samfälligheter. Lagen i sin helhet fås fram genom att klicka på länken nedan. Men det kan vara bra med ett sammandrag av de viktigaste delarna som berör vad man får och inte får göra. Därför kommer här ett utdrag ur lagen med de viktigaste reglerna i detta avseende.

Utdrag av vissa centrala delar i lagen om förvaltning av samfällighetsföreningar

18 § Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkännande. Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.

45 § I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra tillgångar som är att hänföra enbart till viss verksamhetsgren icke användas eller utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen. Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

48 § I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga som enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de medlemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt. Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

Lag om förvaltning av samfälligheter

(Klicka på länken ovan, filen öppnas i nytt fönster)

Fastighetsbildningslagen SFS 1970-988

För enskilda fastighetsägare kan det också vara bra att känna till vad som gäller vid förändringar av den egna fastigheten. Mycket av detta regleras i Fastighetsbildningslagen. Den reglerar också förhållanden som kan beröra fler fastigheter liksom förvaltning av samfälld mark som ej ingår i samfällighetsförening. Exempel på sådana frågor som kan vara aktuella är vattenrätten i Ösby träsk liksom avvattning av dagvatten som berör flera fastigheter.

Klicka på länken nedan för hela lagtexten

Fastighetsbildningslagen SFS 1970-988